Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji XIX edycji programu (2020/2021) Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy studentom I roku.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2020 pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Z gminy Łomazy stypendium otrzymało łącznie 24 osoby, w tym roku otrzymają 4.

Stypendium wynosi 5.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, po 500 zł.

Wymagania:

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • ukończyły szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i są maturzystami z 2020 roku;
  • zostały przyjęte na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
    wykaz: https://www.stypendiapomostowe.pl/wpcontent/uploads/2020/05/Stypendia Pomostowe_2020 uczelnie_akademickie.pdf
  • pochodzą ze wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto. 
    Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągają dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze wg algorytmu.

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

Termin:

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łomazy (Punkt Obsługi Interesanta), w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy tel. 83 341 70 03 lub https://www.stypendia-pomostowe.pl/wpcontent/uploads/2020/03/Regulamin-segment2.pdf.

Kategorie: Najnowsze