Celem głównym stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Niektóre zadania to: organizowanie imprez promujących walory kulturowe i przyrodnicze oraz kulturalnych, sportowych, pokazów, wystaw, działalność edukacyjna, pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do prac na rzecz środowiska, wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego szkół w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, rozpowszechnianie informacji o działalności stowarzyszenia, współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami, aktywne włączenie się w program odnowy wsi. Stowarzyszenie „Tłoka” jest bardzo młode, ale bardzo aktywne i ma bogate doświadczenie. Utrzymuje się ze składek członkowskich, pracy społecznej oraz życzliwości wspierających nas osób i instytucji. Na dzień dzisiejszy udało nam się pracą społeczną i zaangażowaniem życzliwych nam osób prywatnych uporządkować teren przy byłej szkole podstawowej. Organizowaliśmy pikniki rodzinne o tematyce historycznej w Koszołach dla całych rodzin społeczności lokalnej i gminnej, jako formę relaksu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przygotowywaliśmy prezentację wsi na dożynki gminne. Organizujemy catering w ramach imprez lokalnych. Od 2010r wydajemy własne czasopismo „Kniaża” promujące wieś.

>> STATUT STOWARZYSZENIA „TŁOKA”

Kategorie: O nas