Zapraszamy do zapoznania się celami oraz zadaniami jakie stawia przed sobą Stowarzyszanie “Tłoka”. Opisujemy również najważniejsze osiągnięcia w trakcie swojej działalności.

Cele oraz zadania

Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Niektóre zadania to: organizowanie imprez promujących walory kulturowe i przyrodnicze oraz wydarzeń kulturalnych, sportowych, pokazów, wystaw, działalność edukacyjna czy pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do prac na rzecz środowiska. Wspieramy system wychowawczy i edukacyjny szkół w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, rozpowszechniamy informacje o działalności Stowarzyszenia. Współpracujemy z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami oraz aktywnie włączamy się w program odnowy wsi.

Nasze osiągnięcia

Stowarzyszenie „Tłoka” jest bardzo młode (założone w 2014 roku), ale bardzo aktywne i ma bogate doświadczenie. Utrzymuje się ze składek członkowskich, pracy społecznej oraz życzliwości wspierających nas osób i instytucji. Na dzień dzisiejszy udało nam się pracą społeczną i zaangażowaniem życzliwych nam osób prywatnych uporządkować teren przy byłej szkole podstawowej. Organizujemy pikniki rodzinne o tematyce historycznej w Koszołach dla całych rodzin społeczności lokalnej i gminnej, jako formę relaksu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przygotowujemy prezentację wsi na dożynki gminne. Organizujemy catering w ramach imprez lokalnych. Od 2010 roku wydajemy własne czasopismo „Kniaża” promujące wieś.

>> STATUT STOWARZYSZENIA “TŁOKA”

Kategorie: O nas