Projekt: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Priorytet I – Usługi reintegracyjne. “Od KIS-u do PES-u”.

Kwota dofinansowania: 119 412,00 zł

Koszt projektu: 119 412,00 zł

Termin realizacji: 1 maja 2021 – 31 grudnia 2021

Główny cel projektu

Stowarzyszenie w roku 2019 w ramach realizacji projektu utworzyło Klub Integracji Społecznej w oparciu o Nowy Profil Usług. Klub realizuje swoją działalność po zakończeniu projektu w ramach działań statutowych Stowarzyszenia. Należy nadmienić, ze jesteśmy jedyną tego typu instytucją w powiecie bialskim.

Stowarzyszenie otrzymał dofinansowanie na realizację Priorytetu I, w ramach którego zostanie rozszerzona i podniesiona jakość oferty reintegracyjnej, dotyczącej zarówno sfery społecznej, jak i zawodowej. W ramach realizacji priorytetu realizowane będzie zadanie pn. Tworzenie i wspieranie KIS o poszerzonym profilu usług.

Głównym celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Zadanie realizowane będzie na terenie gmin wiejskich powiatu bialskiego, w szczególności w gminach: Łomazy, Rossosz, Biała Podlaska w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego „Tłoka” w miejscowości Koszoły oraz w obiektach we władaniu gminy Łomazy. Gminy w tej części naszego kraju posiadają ograniczone możliwości prozatrudnieniowe, Stowarzyszenie poszukuje więc rozwiązań wspierających aktywność lokalnych społeczności w kierunku tworzenia warunków do uzyskania zatrudnienia bądź tworzenia własnych miejsc pracy, w tym w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. Zadaniem objętych będzie 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej a także pośrednio członkowie ich rodzin. Beneficjenci zadania zostaną skierowani do uczestnictwa w projekcie poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego zawartego przez właściwe Ośrodek Pomocy Społecznej Kontrakt socjalny będzie podstawą objęcia uczestników projektu działaniami reintegracyjnymi w ramach KIS.

Stowarzyszenie “Tłoka” realizujące zadanie od kilku lat przygotowuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem “Modrzew” w Świdniku prowadzącym OWES w woj. lubelskim oraz z CIS w Białej Podlaskiej prowadzonej przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

Uczestnicy KIS będą motywowani do podjęcia zatrudnienia i wykonywania pracy w charakterze opiekunów grup dzieci i młodzieży wizytujących prowadzoną przez nasze Stowarzyszenie Szkołę Relacji i Edukacji Regionalnej w Koszołach, czy też pracowników fizycznych dbających o użytkowane przez Stowarzyszenie obiekty i teren. W zasobach organizacji jest ponad 80 letni budynek dawnej szkoły w Koszołach oraz 3 ha teren wokół użyczone nam przez samorząd Gminy Łomazy.

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej będą podczas całego cyklu reintegracji przygotowywani również do zapoznania się z ofertą i możliwościami uczestnictwa w CIS w Białej Podlaskiej oraz do podjęcia stażu i zatrudnienia w przedsiębiorstwach na terenie powiatu bialskiego.

Należy podkreślić, że trzy osoby z poprzedniej edycji, obecnie są członkami Stowarzyszenia, pomagają społecznie w kontynuowaniu spotkań Klubu i działań statutowych organizacji. To pokazuje, że warto kontynuować i poszerzać działalność Klubu.

W ramach zadania publicznego zostanie zrealizowany program na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla 12 osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami powiatu Biała Podlaska . Celem zadania jest identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego, to jest poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych. Zadanie publiczne polegało będzie na wdrożeniu kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej oferującego różnorodny pakiet usług aktywizacyjnych dla uczestników projektu i ich rodzin celem wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, a także umożliwienie osobom, będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w ich środowisku lokalnym. Zadanie będzie realizowane w partnerskiej współpracy na rzecz realizacji zatrudnienia socjalnego, w tym z podmiotami działającymi w sferze ekonomii społecznej, pomocy społecznej, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, edukacji oraz rynku pracy celem maksymalnego wykorzystania potencjału lokalnych podmiotów i instytucji dla efektywnej realizacji reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktualnie na działa partnerstwo zainicjowane przez Stowarzyszenie “Tłoka”, w skład którego wchodzi 12 podmiotów działających w obrębie 3 sektorów: samorządu, przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sektora ekonomii społecznej. Partnerstwo ma określone cele i czytelnie określa wybrane formy działania.

Projekt zapewnia trwałość efektów poprzez kontynuację zadań KIS po zakończeniu projektu oraz zatrudnienie 2 osób w przedsiębiorstwie lokalnym. Działania promocyjne Klubu Integracji Społecznej obejmą umieszczanie informacji o działalności Klubu na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz stronach internetowych partnerów, informacje i wywiad w regionalnym portalu Radio Biper, artykuł w piśmie lokalnym Stowarzyszenia „Kniaża” oraz „Łomaskie Strony”, ponadto planowane są spotkania otwarte w Klubie Integracji Społecznej dla społeczności lokalnej celem wzrostu rozpoznawalności PZS w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie w prowadzonym Klubie Integracji Społecznej zamierza rozszerzyć i podnieść jakość swojej oferty w zakresie reintegracji społecznej poprzez następujące działania

Praktyczne wdrożenie idei empowerment przez indywidualizację procesu reintegracji, a także planowanie wsparcia umożliwiającego stopniowe usamodzielnianie się uczestników.

W ramach zadania zakłada się praktyczne wdrożenie idei empowerment przez indywidualizację procesu reintegracji, a także planowanie wsparcia umożliwiającego stopniowe usamodzielnianie się uczestników.W tym celu zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb uczestnika, jago potencjału i oczekiwań. Diagnozę przeprowadzą specjaliści: pracownik socjalny, psycholog oraz doradca zawodowy. Następnie poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczno i poradnictwo zawodowe zostanie zaplanowany Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika, w tym rodzaj wsparcia, wybór kursu/szkolenia zawodowego oraz cały cykl planowanych działań. W ramach zadania 2 osoby podejmą staż zawodowy i czasowe zatrudnienie. (na mocy zawiązanego partnerstwa). Empowerment, rozumiany jako umacnianie podmiotowości i „siły sprawczej” poprzez jednoczesne wzmacnianie zasobów, pomoc w uświadomieniu i wykorzystywaniu praw oraz zwiększenie zakresu partycypacji w życiu społecznym poprzez budowanie relacji z ludźmi i instytucjami oraz zwiększanie stabilności tworzonych przez siebie instytucji (rodzina, małżeństwo etc.). Planowane działania wpisują się w w/w ideę i prowadzą do usamodzielnienia się uczestników.

Współpraca i koordynacja działań rożnych podmiotów, które mogą wspierać proces reintegracji społecznej uczestników (np. Podmiotów ekonomii społecznej, podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorców)

Projekt zakłada dalszą współpracę i koordynację działań różnych podmiotów, które mogą wspierać proces reintegracji społecznej uczestników (np. podmiotów ekonomii społecznej, podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorców). Porozumienie partnerskie zostało zawiązane w 2019 roku celem współpracy na rzecz nowo utworzonego KIS o poszerzonym profilu usług. Aktualnie skupia 12 partnerów działających w obrębie sektorów: samorządu, przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej. Partnerstwo ma określone cele i czytelnie określa wybrane formy działania. W ramach zadania zostanie uszczegółowiony zakres działań poszczególnych partnerów, będą odbywać się cykliczne spotkania 1 x na kwartał celem analizy potrzeb/ problemów i posiadanych zasobów społecznych na rzecz wsparcia uczestników KIS i ich rodzin. Wymierne działania, które będą wykonane w projekcie przy współpracy partnerów to m.in.:

 • GOPS – promocja, rekrutacja, współdziałanie przy realizacji kontraktów;
 • PUP – Rekrutacja, promocja, organizacja staży spotkania grupowe ze specjalistami z Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej w tym zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, spotkania informacyjne o dostępnych formach i instrumentach wsparcia ze strony PUP, w tym dostępności szkoleń zawodowych (na mocy podpisanego porozumienia partnerskiego)
 • CIS Biała Podlaska – promocja. Przekazanie dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia socjalnego. Spotkania motywujące do praktycznego poznania ścieżek zatrudnienia socjalnego
 • Firma Serhej w Łomazach – zagwarantowanie stażu i zatrudnienia dla 2 uczestników KIS.
 • Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych – wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, krzewienie idei tworzenia spółdzielczych miejsc pracy, sieciowanie;
 • Pozostali partnerzy t.j. Urząd Gminy w Łomazach, OWES – filia w Białej Podlaskiej, GOK w Łomazach, Biblioteka Gminna w Łomazach, Szkoła Podstawowa w Łomazach, Policja Komenda Wisznice, Sołectwo Burwin i Koło Gospodyń Burwin oraz Stowarzyszenie “Czeladońka” w Lubeńce odpowiedzialni będą za prowadzenie spotkań zajęć ogólnorozwojowych, eventów i wsparcie w organizacji wolontariatu uczestników KIS; bezpłatny dostęp do poradnictwa prawnego na terenie gminy Łomazy; spotkania animacyjne prowadzone przez OWES w zakresie dostępności form wsparcia na terenie powiatu bialskiego; dostęp i korzystanie z usług sportowych i kulturalnych oferowanych przez lokalne instytucje w tym:
  • prowadzenie przez uczestników KIS małego kina, sala na 30 miejsc w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach oraz bezpłatne seanse filmowe dla uczestników KIS i ich rodzin,
  • aktywne wykorzystywanie infrastruktury sportowej na terenie gminy Łomazy, udział w warsztatach łuczniczych; udział uczestników KIS i ich rodzin w międzynarodowym festiwalu tradycyjnych gier i zabaw,
  • angażowanie uczestników KIS i ich członków rodzin do udziału w imprezach integracyjnych i charytatywnych realizowanych przez społeczność lokalną m.in. również w charakterze wolontariuszy celem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym a także będzie to forma praktyki zawodowej, nabycia doświadczenia współpracy w grupie społecznej.

Stowarzyszenie jest przygotowane pod względem merytorycznym oraz technicznym do prowadzenia reintegracji społecznej online w związku z COVID-19. W przypadku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnie, zajęcia odbędą się z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Wszystkie działania będą realizowane z uwzględnieniem obowiązującej w danym okresie sytuacji epidemiologicznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Większość działań jest zaplanowana w taki sposób by mogłyby być zrealizowane w bezpieczny sposób, nawet przy wysokich obostrzeniach.

Od KIS-u do PES-u
Od KIS-u do PES-u