Projekt: “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tytuł projektu: Remont dachu w zabytkowym budynku szkoły w Koszołach

Kwota dofinansowania: 66 489,00 zł

Koszt inwestycji: 97 756,16‬ zł

Główny cel projektu

Operacja wpisuje się w cel ogólny LSR nr II “Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR” w szczególności w cel nr 2.3 “Zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu”. Jest to przedsięwzięcie 2.3.1. LSR “Wsparcie działań na rzecz zachowania architektury świeckiej i sakralnej”. W ramach operacji jeden zabytek poddany zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim.

Operacja “Remont dachu w zabytkowym budynku szkoły w Koszołach” jest zgodna z celem ogólnym LSR nr 2 gdyż spowoduje ona zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR. Operacja jest zgodna z celem szczególowym nr 2.3 LSR ponieważ zakłada zachowanie elementów architektury świeckiej. Operacja jest zgodna z przedsięwzięciem LSR nr 2.3.1. ponieważ zawiera działania na rzecz zachowania architektury świeckiej. W ramach operacji jeden zabytek poddany zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim. Operacja spełnia kryteria wyboru operacji w następującym zakresie: Spowoduje wzrost atrakcyjności obszaru LSR – odnowiony zostani kolejny zabytek co zwiększy potencjał w zakresie walorów turystycznych obszaru LSR. Operacja przyczyni się do promocji ochrony środowiska i klimatu ponieważ wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich będzie się odbywało z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko (urządzenia akumulatorowe). W ramach operacji jeden zabytek poddany zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim. Operacja przyczyni się więc do wykorzystania zasobów obszaru objętego LSR jakimi są zabytkowe obiekty. Operacja będzie promowana na obszarze LSR oraz poza jego regionem poprzez informacje dostępne na stronie internetowej wnioskodawcy.Miejscowość w której będzie realizowana operacja jest zamieszkała przez mniej niż 5 tys. osób.

Działania prowadzone w ramach projektu

W ramach operacji wykonane zostaną prace budowlane w zakresie konstrukcji i pokrycia dachu w zabytkowym budynku szkoły w Koszołach. Prace te rozpoczną się w grudniu 2019 roku a zakończą w sierpniu 2020 roku. Budynek zostanie poddany pracom konserwatorskim i restauratorskim na dachu, zamieszczone na nim będzie nowe pokrycie, zostaną wymienione uszkodzone krokwie. Przeprowadzona operacja znacząco wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, ze względu na to, że dla społeczności lokalnej budynek szkolny jest miejscem wyjątkowym, również z tego powodu, że był budowany czynem społecznym, m.in. przez przodków obecnych mieszkańców i sympatyków wsi Koszoły. Obecnie budynek szkolny pełni funkcję centrum kulturalno – edukacyjnego oraz ośrodka o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym, w którym stowarzyszenie utworzyło “Szkołę Relacji i Edukacji Regionalnej”. Cyklicznie odbywają się tu zajęcia, warsztaty, spotkania, imprezy, różnego typu wydarzenia, które mają charakter otwarty – dla dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin. Przy tych różnych okazjach promowana jest także historia wsi (korzenie ułańskie i wiele innych faktów i ciekawostek historycznych). Z powodzeniem te ciekawe i oryginalne inicjatywy przyciągają zainteresowanych, nie tylko z wsi Koszoły i Gminy Łomazy, ale również gości z Białej Podlaskiej i dalszych miejscowości.

Partnerzy zaangażowani w prowadzone działania

Urząd Gminy Łomazy – użyczenie zabytkowego budynku po szkole podstawowej w Koszołach, w którym mieści się obecnie “Szkoła Relacji i Edukacji Regionalnej” Stowarzyszenia “Tłoka”; pokrycie pozostałych kosztów remontu dachu.