Projekt: Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji.

Kwota dofinansowania: 60 600,00 zł

Termin realizacji: 1 maja 2019 – 31 grudnia 2019

Główny cel projektu

W ramach zadania publicznego zgodnie za założeniami i oczekiwaniami Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych zostanie zrealizowany program na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami gminy wiejskiej Łomazy, którego celem będzie identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w nowo utworzonym Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego, to jest poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych. Zadanie publiczne polegało będzie na wdrożeniu kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej oferującego różnorodny pakiet usług aktywizacyjnych dla uczestników projektu i ich rodzin zgodnie z  Wzorcem Nowego Modelu KSR celem wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, a także umożliwieniu osobom, będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym. Zadanie będzie realizowane w partnerskiej współpracy na rzecz realizacji zatrudnienia socjalnego, w tym z podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, edukacji oraz rynku pracy celem maksymalnego wykorzystania potencjału lokalnych podmiotów i instytucji dla efektywnej realizacji nowego profilu usług reintegracji społecznej i zawodowej. W ramach tej współpracy zostanie zawiązana Lokalna Sieć Reintegracji, która będzie systematycznie działać na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie stanowić będzie integralną część nowej perspektywy programowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz realizowanej na poziomie gminy i powiatu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zadanie realizowane będzie na terenie gminy wiejskiej Łomazy w siedzibie Stowarzyszenia Tłoka w miejscowości Koszoły. Gmina posiada ograniczone możliwości prozatrudnieniowe (brak na miejscowym rynku pracy pracodawców), poszukuje więc rozwiązań wspierających aktywność lokalnej społeczności oraz stworzenia warunków do uzyskania zatrudnienia bądź tworzenia własnych miejsc pracy w tym w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. Zadaniem objętych będzie 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej a także pośrednio członkowie ich rodziny.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, obowiązujące przy korzystaniu z funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Osoby z podstawowej grupy projektowej zostaną skierowane do uczestnictwa w projekcie poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Łomazach. Kontrakt socjalny będzie podstawą objęcia uczestników projektu działaniami reintegracyjnymi w ramach nowo powołanego KIS.

Realizacje zadań projektowych Zarząd Stowarzyszenia TŁOKA rozpocznie od podjęcia uchwały o powołaniu Klubu Integracji Społecznej i wystąpienia do Wojewody Lubelskiego o wpisanie nowo powołanego Klubu do Rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Ponadto zostaną podjęte działania polegające na doposażeniu powołanego KIS w niezbędny sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej. W tym celu zostanie zakupiony komputer z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, ekran, tablica informacyjna, roll–up, krzesła do prowadzenia zajęć oraz sprzęt do utrzymania czystości.

Przedsięwzięcia polegające na utworzeniu nowego KIS i prowadzeniu zajęć wg nowego profilu usług reintegracji, będzie miało pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Następnie będzie prowadzona rekrutacja – wybór grupy 12 osób, która w ramach realizacji kontraktów socjalnych zostanie, skierowana do Klubu Integracji Społecznej. Rekrutacja będzie się odbywać poprzez indywidualne rozmowy pracowników socjalnych OPS w Łomazach oraz organizację spotkania informacyjnego dla klientów OPS podczas którego zostaną przedstawione założenia projektu, jego cele, zwłaszcza te dotyczące znalezienia zatrudnienia i ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezrobotnych. Dobór grupy docelowej, w tym określenie skali zainteresowania potencjalnych uczestników zostanie dokonany przez pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, na podstawie posiadanej przez nich wiedzy o potrzebach klientów OPS uzyskanej z prowadzenia pracy socjalnej oraz prowadzonej przez OPS dokumentacji opisującej sytuację materialno-bytową, status społeczny i zawodowy potencjalnych beneficjentów, a także oczekiwania potencjalnych beneficjentów – wywiady środowiskowe. Wśród pojawiających się oczekiwań potencjalnych uczestników było: wsparcie psychologiczne, doradcze, szczególnie zawodowe, a także wsparcie edukacyjne – szkolenia zawodowe. Jednym z kryteriów doboru grupy docelowej będzie ich potencjał własny, jaki może być wykorzystany do powrotu na rynek pracy. Ponadto, przy doborze grupy osób indywidualnych wykorzystane zostaną instrumenty określające ich profil w układzie rejestrów prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, co będzie elementem wspólnego działania partnerów. W wyniku tak podjętych działań powstanie grupa dwunastu osób  z którymi pracownicy socjalni zawrą kontakty socjalne, w trybie określonym w art. 108 ustawy o pomocy społecznej, w ramach którego głównym działaniem będzie uczestnictwo w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej w KIS o nowym profilu usług. Projekt zakłada, zgodnie z diagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników (potrzeba zmiany sytuacji życiowej i stylu życia poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i wejście na otwarty rynek pracy), eliminację najważniejszych barier  w integracji społeczno-zawodowej (uczestników projektu) osób długotrwale pozostających bez pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem zawodowym  i społecznym, dzięki  uczestnictwu w kompleksowych działaniach w ramach klubu integracji społecznej o nowym profilu usług.

Cykl zajęć z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej zostanie rozpoczęty opracowaniem indywidualnej diagnozy wstępnej dla każdego uczestnika KIS na podstawie, której zostaną przygotowane pakiety zajęciowe do całej grupy oraz indywidualne programy uczestnictwa w klubie integracji społecznej. Indywidualna diagnoza wraz ze sporządzanym Raportem Zmiany będą narzędziem do monitorowania  procesu reintegracji społecznej co będzie pozwalać również na bieżące wprowadzanie wprowadzać korekt. Raport zmiany będzie w swej treści odnosić się do każdej sfery życia, która odnosi się do trzech wymiarów wykluczenia społecznego, tj.: wielowymiarowych zasobów, świadomości zobowiązań i uprawnień obywatelskich.

Zajęcia odbywać się będą w oparciu o ideę „case management” – w formie grupowej i konsultacji indywidualnych wg potrzeb uczestnika, trybie ciągłym tj. przez cały okres uczestnictwa, min. 2 razy w tygodniu przez cały okres trwania projektu, i będą uzupełniane o zajęcia w plenerze wykorzystując przy tym kalendarz imprez w gminie Łomazy oraz Białej Podlaskiej.

Po opracowaniu diagnozy zostaną podjęte działania z zakresu reintegracji społecznej, obejmującej kilka pozycji, mających przyczynić się do odbudowania i podtrzymania u osoby uczestniczącej w zajęciach w KIS umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych  w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych.

W tym zadaniu przewiduje się organizację następujących zajęć:
Warsztaty integracyjne (16 godz.) – integracja grupy, poznanie, budowanie zespołu, wzmacnianie umiejętności interpersonalnych;

Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (2 cykle po 24 godziny) – wykorzystanie różnego rodzaju form aktywizacyjnych np. ogólnorozwojowe zajęcia na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego, współpraca z różnymi specjalistami z zakresu zdrowia np. lekarze geriatrzy, fizjoterapeuci, w celu organizacji spotkań tematycznych, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, aktualności w zakresie usług medycznych;

Akademia Kultury (24 godziny) – Znaczenie kultury w życiu codziennym, W ramach zajęć z Akademii Kultury przewiduje się wykorzystanie różnych instytucji kultury znajdujących się na terenie gminy np. muzea, kina, teatry, świetlice wiejskie, kluby mieszkańca itp. oraz organizacje i wspólnoty zajmujące się kulturą np. chórzyści, pracownie artystyczne, dyskusyjne kluby filmowe itd.;

Akademia Społeczna – „Ja w społeczeństwie” – (16 godzin) – poszukiwanie zajęć rozwijających pasje  i zainteresowania uczestników KIS oraz cykl zajęć dotyczących bieżącej sytuacji społecznej np. zajęcia z Wiedzy o Społeczeństwie, Geografii, Historii, Praw i obowiązków (np. prawo wyborcze, prawo do emerytury);

Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe na które będą składać się zajęcia z zakresu ABC obsługi komputera  (24godziny) oraz nauka planowania domowego budżetowania. (16 godzin);
 

Reintegracja zawodowa – zadanie zawiera kilka pozycji działań, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielne o świadczenia pracy na rynku pracy:

 • Doradztwo zawodowe – warsztaty grupowe (16godzin)  oraz 2 godziny doradztwa indywidualnego dla każdego uczestnika, oraz  zajęcia z zakresu podstaw ekonomii społecznej – „Ekonomia społeczna Twoją Szansą”. W ramach prowadzonego poradnictwa dokonana zostanie analiza zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń; określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestników; analiza rynku pracy (odniesienie własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę);
 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego z uczestników z uwzględnieniem proponowanych zestawów szkoleń. Indywidualna rozmowa doradcza będzie miła na celu podsumowanie osiągnięć i postępów uczestników, jak również – w zależności od indywidualnych potrzeb – aktualizacja działań w kierunku realizacji celów zawodowych (Indywidualne Plany Działania). Natomiast w ramach szkolenia z zakresu ekonomii społecznej będą omówione zagadnienia związane z samozatrudnieniem w firmie socjalnej, zarządzaniem spółdzielnią socjalną i jej strukturą organizacyjną oraz możliwością otrzymania dofinansowania w postaci grantu z EFS. Zostaną omówione również tematy związane ze wsparciem finansowym nowych spółdzielców z Funduszu Pracy, zasadami rachunkowości w spółdzielniach socjalnych oraz aspekty prawne założenia i rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe – każdy z uczestników KIS, wsparty zajęciami z doradcą zawodowym podejmie decyzje o rozpoczęciu szkolenia zawodowego, ułatwiającego podjęcie zatrudnienia otwartym  na rynku. Szkolenie będzie indywidualnie dobrane do potrzeb i możliwości zawodowych uczestnika KIS. Będzie miało charakter edukacyjny – poprawy mobilności osoby np. prawo jazdy (ułatwiające dotarcie z terenów wiejskich do większego rynku pracy jakimi są okoliczne miasta) albo typowo zawodowy umożliwiający podjęcie zatrudnienia na ściśle określonym stanowisku pracy;

Poradnictwo specjalistyczne prawne i psychologiczno-pedagogiczne w zależności od indywidualnych  potrzeb uczestników (2 godziny na każdego uczestnika, łącznie  24 godziny poradnictwa) – określenie potrzeb i deficytów oraz sytuacji życiowej uczestnika zajęć oraz  wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, problemów rodzinnych (w tym: zjawiska przemocy w rodzinie), problemów lokalowych, problemów uzależnień oraz korzystania z właściwych instytucji i zakładów leczniczych oraz problemów zadłużeń i radzenia sobie w sytuacji wychodzenia ze spirali zadłużenia;

Zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego – dla uczestników KIS organizowane będą, bez kosztowo zajęcia  mające na celu ukierunkowanie uczestników na organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego zgodnie z kalendarzem imprez na 2019 rok, wykorzystując przy tym potencjał instytucji z terenu gminy Łomazy organizujących te wydarzenia.  Proponowane zajęcia  to również nauka spędzania czasu w grupie najbliższych (rodzina, sąsiedzi), np.: poprzez zajęcia rekreacyjne, korzystanie z kin i teatrów, wycieczek i imprez sportowych, a także pobudzanie do kreatywności w zakresie organizacji czasu wolnego  w najbliższym środowisku. W ramach prowadzonych zajęć akcentuje się ukierunkowanie uczestników na podejmowanie działań wspólnie z rodzinami oraz wykorzystanie zaangażowania beneficjentów w tworzeniu oferty programowej i organizacyjnej. Planowane wydarzenia w których będą uczestniczyli beneficjenci projektu to min.:

 • Dzień Matki, Koncert zespołów ludowych z okazji Dnia Matki;
 • Dzień Dziecka, impreza lokalna, Maj-czerwiec 2019 r.  Impreza o charakterze rozrywkowym dla dzieci i ich mam;
 • „XII Powiatowe Prezentacje Wokalne”, impreza powiatowa Maj 2019 r. Impreza o charakterze konkursowym, w której wezmą udział wokaliści ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bialskiego;
 • Wernisaż, Wystawa obrazów malarstwa Pana Władysława Rudzińskiego;
 • Łomaski Festiwal Kultury, 14 lipca 2019 r. Impreza promująca gminę Łomazy i powiat bialski, skierowana do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzież, dorośli (prezentacje kulturowe: twórców ludowych, artystów, rzemieślników, zespołów ludowych i folkowych z terenu powiatu bialskiego);
 • „Kino plenerowe”, Lipiec-sierpień 2019, projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych w parku przy Placu Jagiellońskim i na terenie gminy Łomazy;
 • X Spotkanie z kulturą tatarska i regionalną, międzynarodowa Lipiec 2019, Spotkanie plenerowe adresowane do szerokiego grona odbiorców. VII Tatarskie Bieganie, zwiedzanie cmentarza tatarskiego, X Tatarski Turniej Rodzinny, warsztaty kuchni tatarskiej i tańca tatarskiego, pokazy łucznictwa historycznego, przejażdżki konno, promocja dziedzictwa kulturowego regionu, występy artystyczne, pokazy filmów o tematyce orientalnej, spotkanie, ze społecznością tatarską i potomkami Tatarów ze Studzianki;
 • Piknik Rodzinny „Zachowaj trzeźwy umysł”, impreza regionalna, Sierpień 2019r. Impreza o charakterze rozrywkowym, integrująca lokalną społeczność;
 • Dożynki Gminne, impreza lokalna Sierpień 2019 r. Impreza nawiązująca do tradycji związanych z zakończeniem żniw, w której wezmą udział mieszkańcy wszystkich sołectw z terenu gminy Łomazy;
 • Narodowe Czytanie, lokalna Wrzesień 2019 r. Polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie;
 • ”Święto Pieczonego Ziemniaka”, 14 września 2019 r., Impreza integracyjna dla mieszkańców miejscowości Kopytnik;
 • Dzień Seniora w Korczówce, impreza lokalna Październik 2019 r. Spotkanie integracyjne seniorów, występy artystyczne  w Korczówce i w Łomazach; występy artystyczne;
 • III Przegląd Grup Śpiewaczych „Ocalić od zapomnienia”, impreza regionalna, Listopad 2019 r. Studzianka, Promocja twórczości artystycznej nieprofesjonalnych twórców i zespołów folklorystycznych. Wprowadzenie elementów regionalnych do programów artystycznych przygotowanych przez zespoły ludowe oraz amatorskie grupy muzyczne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa. Celem zadania jest ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki instrumentalnej, tańca ludowego oraz obrzędów, zwyczajów dorocznych i rodzinnych. Ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturowych wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej;
 • Uroczystość poświęcona 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, impreza lokalna, 11 listopada – 2019 r. Łomazy, Uroczysta msza święta, złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem, montaż słowno-muzyczny poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • „Przegląd pieśni patriotycznych” , lokalna, 16 listopada 2019 r. Prezentacja pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów ludowych z terenu gminy Łomazy i powiatu bialskiego.

Nowy model KIS prowadzony będzie w oparciu o następującą dokumentację:

 1. Kontrakt socjalny – podstawowy dokument warunkujący uczestnictwo w KIS.
 2. Raport diagnostyczny – badający zasoby, potencjał i deficyty uczestnika KIS. Badanie minimum 5 podstawowych sfer życiowych: społeczna, socjalno-bytowa, psychologiczna, zdrowotna i zawodowa.
 3. Indywidualny Plan Działania (IPD) – to plan działań obejmujących podstawowe usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, dobrane w sposób wysoce zindywidualizowany po przeprowadzonej szczegółowej diagnozie uczestnika. IPD będzie aktualizowany wraz z osiąganiem przez uczestnika poszczególnych celów podczas procesu reintegracji.
 4. Raport zmiany – dokument będzie sporządzany co dwa miesiące celem monitorowania procesu reintegracji. Raport zmiany powinien w swej treści odnosić się do każdej sfery życia.

Lokalna Sieć Reintegracji – w ramach podejmowanych działań partnerskich podczas realizacji projektu, na poziomie gminy, zostanie zawiązana – Lokalna Sieć Reintegracji (LSR), w skład której wejdą nowo powołany – podmiot zatrudnienia socjalnego świadczący nowy profil usług oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w obszarze zdrowia, edukacji, kultury, sportu  i rekreacji oraz inne instytucje działające lokalnie/przedsiębiorcy, u których uczestnicy zajęć będą mogli odbywać staże w ramach reintegracji zawodowej. Główną rolę będzie odgrywał lokalny Lider społeczny, którzy po zapoznaniu się z ideą LSR będzie, we współpracy z Animatorem KSR, swoistym spoiwem interesariuszy trzech typów wokół idei sieci. LSR będzie organizacją partnerską, spotykającą się cyklicznie i systematycznie celem wypracowywania nowych inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każda z tych instytucji posiada swój potencjał i zasoby które zostaną wykorzystane w aktywizowaniu tej grupy społecznej. Wstępnie planuje się zaangażowanie w LSR takich instytucji jak: GOPS, GOK, Biblioteka, NZOZ, PUP, Parafia, Stowarzyszenie „ Czeladońka”, Klub Sportowy Niwa, OSP w Koszołach, Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej,   Lokalna Sieć Reintegracji podejmie współpracę z Regionalną Siecią Współpracy funkcjonującą na obszarze Województwa Lubelskiego.

W ramach obsługi administracyjnej projektu zostanie zatrudniony na umowę zlecenie koordynator projektu oraz obsługa księgowa. Biuro projektu będzie mieściło się w siedzibie Stowarzyszenia tj. Koszoły 40. W ramach funkcjonowania biura Projektodawca przeznaczy środki finansowe na: pokrycie kosztów telefonu, Internetu, utrzymania czystości, usług pocztowych oraz materiałów biurowych.

Zakładane rezultaty do osiągnięcia w projekcie
 1. Wzmocnienie i poszerzenie oferty działań ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie, w tym:
  • – wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia oraz instytucji edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji w celu skutecznego wykorzystania aktywizujących form pomocy wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • efektywne wykorzystanie zasobów Klubu Integracji Społecznej;
  • stworzenie warunków do podejmowania przez samorząd gminy oraz organizacje pozarządowe inicjatyw organizacyjnych, zmierzających do uruchamiania nowych podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej;
  • inicjowanie i wzmacniacie działań partnerskich pomiędzy społecznością lokalną, a jednostkami organizacyjnymi służb zatrudnienia, pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi;
 2. Usamodzielnienie się oraz powrót na otwarty rynek pracy adresatów projektu konkursowego poprzez:
  • podniesienie samooceny uczestników projektu i ich wiary we własne możliwości zmierzające do zmiany sytuacji zawodowej i społecznej;
  • zwiększenie motywacji i zaangażowania;
  • nabycie umiejętności interpersonalnych (lepsze funkcjonowanie w grupie);
  • nabycie psychospołecznych zdolności przystosowawczych do pracy w zespole;
  • poprawa poziomu funkcjonowania społecznego;
  • wyposażenie w narzędzia i umiejętności potrzebne podczas poszukiwania pracy (autoprezentacja, pisanie życiorysu, listu motywacyjnego, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych itp.);
  • zdobycie umiejętności i kwalifikacji pozwalających na reorientację zawodową;
  • podniesienie świadomości i motywacji uczestników do kontynuowania edukacji i szkoleń;
  • zwiększenie mobilności zawodowej uczestników (zdobycie nowych umiejętności zawodowych);
 3. Zainicjowanie interdyscyplinarnej współpracy instytucjonalnej w Gminie Łomazy, włączenie do tego procesu struktur instytucjonalnych Gminy oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji w ramach stworzonej LSR.

Stowarzyszenie zapewni trwałość utworzonego Klubu Integracji Społecznej przez 24 miesięcy po zakończeniu testowania nowego profilu usług reintegracji. Finansowanie dalszej działalności Klubu będzie odbywać się przy wsparciu innych źródeł finansowania( projekty, dotacja ) oraz zasobów własnych członków Stowarzyszenia w tym woluntariat. Realizacja zadania przyczyni się wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia oraz instytucji edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji, instytucje te podejmą działania na rzecz skutecznego wykorzystania aktywizujących form pomocy wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej