Projekt: 75. rocznica utworzenia Frontstalagu 307 – cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych upamiętniających męczeństwo Rosjan oraz więźniów niemieckich obozów jenieckich w okresie II wojny światowej w Białej Podlaskiej i okolicach

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Koszt całkowity: 10 600,00 zł

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

Cykl wydarzeń związanych z 75. rocznicą przybycia pierwszych kolumn jeńców wojennych Armii Czerwonej i zwykłych mieszkańców Brześcia do Frontstalagu 307 zlokalizowanego w pobliżu Białej Podlaskiej. Komisje badające w latach sześćdziesiątych zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich oszacowały liczbę ofiar w tym obozie na blisko 100 000 istnień ludzkich. W 2014 roku Rosjanie i Białorusini urządzili w Brześciu stałą ekspozycję poświęconą jeńcom wojennym. Istnieje potrzeba nawiązania międzyludzkich i instytucjonalnych kontaktów na rzecz przywracania pamięci o ofiarach ostatniej wojny. W prawie każdej wiosce na terenie powiatu bialskiego są groby osób zabitych przez Niemców w odwecie za pomoc zbiegłym z niewoli jeńcom radzieckim. W ramach przywracanie pamięci i budowania empatii dla wszystkich ofiar totalitaryzmów pragniemy przeprowadzić następujące działania:

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu plastycznego na najlepszą formę uczczenia pamięci zamęczonych jeńców wojennych (dowolne formy artystycznego wyrazu , mogą być propozycje rzeźby, plakatu, pocztówki, tablicy pamiątkowej itp.)
 2. Organizacja wystawy pokonkursowej oraz wystawy upamiętniającej utworzenie obozów jenieckich w Białej Podlaskiej i okolicach. Organizacja dnia wyjazdów studyjnych do miejsc kaźni jeńców radzieckich.
 3. Organizacja sesji naukowej nt. obozów jenieckich na ziemi bialskiej z udziałem grupy historyków, ekspertów oraz żyjących współcześnie świadków historii. Uroczystość – modlitwa ekumeniczna na terenie miejsc kaźni.
 4. Upowszechnienie materiałów z w/w przedsięwzięć za pomocą internetu, środków masowego przekazu, publikacji popularno-naukowej (wydanie papierowe i e-book).

Opis grup adresatów przedsięwzięcia

 • uczniowie i nauczyciele – szkoły ponadgimnazjalne regionu
 • studenci – uczelnie wyższe w regionie
 • słuchacze – uniwersytety III wieku w Białej Podlaskiej
 • pozostali dorośli mieszkańcy powiatu bialskiego stowarzyszeni formalnie i nieformalnie
 • za pośrednictwem mediów i internetu: obywatele Białorusi (mieszkańcy sąsiedniego Brześcia) oraz obywatele Federacji Rosyjskiej.

Spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia i sposób jego osiągnięcia

 • stworzenie międzynarodowej grupy osób zainteresowanych badaniem historii oraz zachowaniem pamięci o ofiarach niemieckich obozów jenieckich z czasów II wojny światowej z okolic Białej Podlaskiej
 • podniesienie poziomu wiedzy regionalnej społeczności na temat historii regionu zwłaszcza wydarzeń w okresie II wojny światowej
 • upowszechnienie imion dotychczas nieznanych osób, które oddały życie w czasie wojny w obozach jenieckich w okolicach Białej Podlaskiej – próba personalizacji jak największej liczby ofiar
 • przedstawienie nieznanych bądź zapomnianych faktów historycznych oraz ich upowszechnienie
 • wzbudzenie w świadomości społecznej większego szacunku dla tych, którzy zginęli na obcej ziemi
 • wykorzystanie osób publicznych do podjęcia działań z celu prawnego uregulowania miejsc pochówku jeńców (wyjaśnienie stosunków własnościowych)
 • zwrócenie uwagi na dbałość o te miejsca, poprawienie ich estetyki i sposobu zagospodarowania
 • ocalenie godności ofiar i ochrona ich przed niepamięcią dyktowaną strachem
 • poprzez media rosyjskie przybliżenie historii Frontstalagu 307 oraz pokazanie stanu zachowania tego miejsca pamięci.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Powiat bialski, Polska oraz m. Brześć, Białoruś

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia

 1. Opracowanie, wydrukowanie regulaminu konkursu plastycznego na najlepszą formę upamiętnienia zamęczonych jeńców wojennych
 2. Upowszechnienie konkursu otwartego przez rozesłanie do szkół, uniwersytetów, mediów i innych instytucji współdziałających
 3. Powołanie komisji konkursowej o profilu plastyczno-historycznym
 4. Prezentacje multimedialne „Jeńcy – Droga do Białej Podlaskiej”
 5. Sesja popularno-naukowa na sesji po wystąpieniach prelegentów przewidywana jest dyskusja w której uczestniczyć będą świadkowie historii bądź ich pełnomocnicy do nich będą również wystosowane stosowne zaproszenia
 6. Uroczyste modlitwy ekumeniczne w dniu 23 czerwca
 7. Upowszechnienie planów w prasie i lokalnych mediach
 8. Rozstrzygnięcie i uroczyste zakończenie konkursu plastycznego
 9. Wręczenie nagród i wyróżnień
 10. Organizacja wystawy pokonkursowej w Galerii „Biała Lokomotywa” w Białej Podlaskiej
 11. Organizacja dnia wyjazdów studyjnych, przygotowanie środków transportu i przewodników do miejsc upamiętnionych i zapomnianych w których przebywali lub zostali pochowani jeńcy wojenni
 12. Upowszechnienie tego wydarzenia w internecie, na łamach prasy, lokalnych mediów i druk plakatów.

Udział podmiotów zagranicznych w przedsięwzięciu

 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych oraz Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej
 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych Republiki Białoruś
 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych Ukrainy
 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych Kazachstanu
 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych Izraela
 • Muzeum Twierdzy Brzeskiej w Brześciu/Białoruś
 • Rosyjskojęzyczny Portal Aviator – Federacja Rosyjska/Białoruś