Projekt: 75. rocznica utworzenia Frontstalagu 307 – cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych upamiętniających męczeństwo Rosjan oraz więźniów niemieckich obozów jenieckich w okresie II wojny światowej w Białej Podlaskiej i okolicach

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Koszt całkowity: 10 600,00 zł

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

Cykl wydarzeń związanych z 75. rocznicą przybycia pierwszych kolumn jeńców wojennych Armii Czerwonej i zwykłych mieszkańców Brześcia do Frontstalagu 307 zlokalizowanego w pobliżu Białej Podlaskiej. Komisje badające w latach sześćdziesiątych zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich oszacowały liczbę ofiar w tym obozie na blisko 100 000 istnień ludzkich. W 2014 roku Rosjanie i Białorusini urządzili w Brześciu stałą ekspozycję poświęconą jeńcom wojennym. Istnieje potrzeba nawiązania międzyludzkich i instytucjonalnych kontaktów na rzecz przywracania pamięci o ofiarach ostatniej wojny. W prawie każdej wiosce na terenie powiatu bialskiego są groby osób zabitych przez Niemców w odwecie za pomoc zbiegłym z niewoli jeńcom radzieckim. W ramach przywracanie pamięci i budowania empatii dla wszystkich ofiar totalitaryzmów pragniemy przeprowadzić następujące działania:

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu plastycznego na najlepszą formę uczczenia pamięci zamęczonych jeńców wojennych (dowolne formy artystycznego wyrazu, mogą być propozycje rzeźby, plakatu, pocztówki, tablicy pamiątkowej itp.)
 2. Organizacja wystawy pokonkursowej oraz wystawy upamiętniającej utworzenie obozów jenieckich w Białej Podlaskiej i okolicach. Organizacja dnia wyjazdów studyjnych do miejsc kaźni jeńców radzieckich.
 3. Organizacja sesji naukowej nt. obozów jenieckich na ziemi bialskiej z udziałem grupy historyków, ekspertów oraz żyjących współcześnie świadków historii. Uroczystość – modlitwa ekumeniczna na terenie miejsc kaźni.
 4. Upowszechnienie materiałów z w/w przedsięwzięć za pomocą internetu, środków masowego przekazu, publikacji popularno-naukowej (wydanie papierowe i e-book).

Opis grup adresatów przedsięwzięcia

 • uczniowie i nauczyciele – szkoły ponadgimnazjalne regionu
 • studenci – uczelnie wyższe w regionie
 • słuchacze – uniwersytety III wieku w Białej Podlaskiej
 • pozostali dorośli mieszkańcy powiatu bialskiego stowarzyszeni formalnie i nieformalnie
 • za pośrednictwem mediów i internetu: obywatele Białorusi (mieszkańcy sąsiedniego Brześcia) oraz obywatele Federacji Rosyjskiej.

Spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia i sposób jego osiągnięcia

 • stworzenie międzynarodowej grupy osób zainteresowanych badaniem historii oraz zachowaniem pamięci o ofiarach niemieckich obozów jenieckich z czasów II wojny światowej z okolic Białej Podlaskiej
 • podniesienie poziomu wiedzy regionalnej społeczności na temat historii regionu zwłaszcza wydarzeń w okresie II wojny światowej
 • upowszechnienie imion dotychczas nieznanych osób, które oddały życie w czasie wojny w obozach jenieckich w okolicach Białej Podlaskiej – próba personalizacji jak największej liczby ofiar
 • przedstawienie nieznanych bądź zapomnianych faktów historycznych oraz ich upowszechnienie
 • wzbudzenie w świadomości społecznej większego szacunku dla tych, którzy zginęli na obcej ziemi
 • wykorzystanie osób publicznych do podjęcia działań z celu prawnego uregulowania miejsc pochówku jeńców (wyjaśnienie stosunków własnościowych)
 • zwrócenie uwagi na dbałość o te miejsca, poprawienie ich estetyki i sposobu zagospodarowania
 • ocalenie godności ofiar i ochrona ich przed niepamięcią dyktowaną strachem
 • poprzez media rosyjskie przybliżenie historii Frontstalagu 307 oraz pokazanie stanu zachowania tego miejsca pamięci.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Powiat bialski, Polska oraz m. Brześć, Białoruś

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia

 1. Opracowanie, wydrukowanie regulaminu konkursu plastycznego na najlepszą formę upamiętnienia zamęczonych jeńców wojennych
 2. Upowszechnienie konkursu otwartego przez rozesłanie do szkół, uniwersytetów, mediów i innych instytucji współdziałających
 3. Powołanie komisji konkursowej o profilu plastyczno-historycznym
 4. Prezentacje multimedialne “Jeńcy – Droga do Białej Podlaskiej”
 5. Sesja popularno-naukowa na sesji po wystąpieniach prelegentów przewidywana jest dyskusja w której uczestniczyć będą świadkowie historii bądź ich pełnomocnicy do nich będą również wystosowane stosowne zaproszenia
 6. Uroczyste modlitwy ekumeniczne w dniu 23 czerwca
 7. Upowszechnienie planów w prasie i lokalnych mediach
 8. Rozstrzygnięcie i uroczyste zakończenie konkursu plastycznego
 9. Wręczenie nagród i wyróżnień
 10. Organizacja wystawy pokonkursowej w Galerii “Biała Lokomotywa” w Białej Podlaskiej
 11. Organizacja dnia wyjazdów studyjnych, przygotowanie środków transportu i przewodników do miejsc upamiętnionych i zapomnianych w których przebywali lub zostali pochowani jeńcy wojenni
 12. Upowszechnienie tego wydarzenia w internecie, na łamach prasy, lokalnych mediów i druk plakatów.

Udział podmiotów zagranicznych w przedsięwzięciu

 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych oraz Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej
 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych Republiki Białoruś
 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych Ukrainy
 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych Kazachstanu
 • przedstawiciele placówek dyplomatycznych Izraela
 • Muzeum Twierdzy Brzeskiej w Brześciu/Białoruś
 • Rosyjskojęzyczny Portal Aviator – Federacja Rosyjska/Białoruś