Projekt: Cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych upamiętniających męczeństwo Polaków skazywanych przez Niemców na śmierć za pomoc udzielaną zbiegłym z obozów niemieckich żołnierzom Armii Czerwonej

Kwota dofinansowania: 7 328,00 zł

Koszt całkowity: 11 168,00 zł

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

Projekt stanowi część drugą działań zainicjowanych w 2016 roku projektem pod nazwą “75. Rocznica powstania Frontstalagu 307 – cykl wydarzeń społeczno – kulturalnych upamiętniających męczeństwo Rosjan w okresie II wojny światowej w Białej Podlaskiej i okolicach”. W tegorocznym projekcie pragniemy zwrócić uwagę na bohaterstwo mieszkańców Podlasia, którzy w latach 1941 – 1944 udzielając pomocy zbiegłym z niewoli niemieckiej żołnierzom Armii Czerwonej, wraz z najbliższymi narażeni byli na karę śmierci z rąk okupanta niemieckiego. W prawie każdej z miejscowości wokół Białej znajdują się groby pomordowanych Polaków za pomoc udzieloną zbiegłym jeńcom. Niekiedy spacyfikowane były nawet całe wsie, nie tylko pojedyncze rodziny. Dzisiaj są to zapomniane ofiary obu totalitaryzmów XX wieku które, naszym zdaniem również zasługują na miano Sprawiedliwych. Ich ofiarę pragniemy przypomnieć w trakcie uroczystości związanej z zakończeniem II wojny światowej, zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej. Pragniemy, żeby w ramach tego projektu powstała mapa z oznaczeniem miejsc pochówku ofiar niemieckich represji, z krótkim opisem okoliczności ich śmierci.

Opis grup adresatów przedsięwzięcia

Adresatem przedsięwzięcia jest społeczeństwo powiatu bialskiego a w szczególności uczniowie oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Pragniemy aby nasz projekt zainteresował również społeczeństwo sąsiedniego regionu brzeskiego na Białorusi, a także muzeum wojny terytorium pokoju w Brześciu, gdzie znajduje się ekspozycja poświęcona jeńcom wojennym – żołnierzom Armii Czerwonej, licznie odwiedzana przez turystów z Federacji Rosyjskiej i krajów WNP.

Spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia i sposób jego osiągnięcia

W tym projekcie pragniemy zwrócić uwagę na bardzo liczną na naszym terenie grupę ofiar z czasów II wojny światowej. Są to osoby, które poniosły śmierć z rąk okupanta niemieckiego za to, że zapewniały pożywienie i schronienie żołnierzom Armii Czerwonej, uciekinierom z obozów niemieckich. Dziś pamięć o tych ofiarach jest całkowicie wymazana ze świadomości. Pragniemy zatem, aby efektem opisanego projektu było jej przywrócenie i uświadamianie społeczności, że Polacy, którzy ponieśli wtedy śmierć zasługują na miano Sprawiedliwych. Zamierzamy go osiągnąć poprzez rozmowy ze świadkami, przygotowanie map z oznaczeniem miejsc pochówku ofiar niemieckich represji oraz wizyty studyjne. Wiążemy także nadzieję z tym, że powyższym tematem męczeństwa Polaków uda się zainteresować również stronę rosyjską.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie powiat Biała Podlaska.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia

Nasze działania będą obejmować:

  • wizyty studyjne na terenie powiatu bialskiego do miejscowości, gdzie jeszcze żyją Sprawiedliwi i świadkowie tamtych wydarzeń oraz do miejsc gdzie znajdują się groby pomordowanych za pomoc zbiegom z obozów jenieckich
  • wyjazd do Wojewódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie w celu zweryfikowania ustaleń poczynionych w trakcie wyjazdów studyjnych
  • wizytę w Muzeum Wojny – Terytorium Pokoju znajdującego się w Brześciu
  • wizytę w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
  • konferencję popularno-naukową zamykającą projekt, skierowaną do nauczycieli z terenu powiatu bialskiego.

Udział podmiotów zagranicznych w przedsięwzięciu

Jednym z poszczególnych działań w zakresie realizowanego przedsięwzięcia jest wyjazd do Muzeum Wojny-Terytorium Pokoju w Brześciu, gdzie nastąpi spotkanie młodzieży z Polski z ich rówieśnikami z Republiki Białorusi i Federacji Rosji. Młodzież weźmie udział w warsztatach organizowanych przez to muzeum. Jest ono wspólnym projektem Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi, w którym przedstawiono historię niemieckich obozów jenieckich zlokalizowanych również na terytorium Polski.

VI Otwarty Konkurs
VI Otwarty Konkurs