Projekt: Młodzieżowe Międzynarodowe Forum na Rzecz Dialogu i Porozumienia

Kwota dofinansowania: 8 550,00 zł

Koszt całkowity: 13 249,20 zł

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

 1. Zorganizowanie w Białej Podlaskiej Młodzieżowego Międzynarodowego Forum na Rzecz Dialogu i Porozumienia, na które zostanie zaproszona młodzież szkolna 15-19 lat z Rosji, Białorusi i Polski w celu przypomnienia tragicznych losów z czasów II Wojny Światowej jeńców radzieckich oraz polskich rodzin represjonowanym przez Niemców za pomoc uciekinierom z obozów jenieckich;
 2. Organizacja w Białej Podlaskiej wystawy upamiętniającej utworzenie obozów jenieckich w Białej Podlaskiej i okolicy (Frontstalag 307 i Stalag 366Z);
 3. Organizacja spotkania naukowo-informacyjnego nt. obozów jenieckich na na terenie GG oraz ziemi bialskiej;
 4. Spotkania młodzieży z mieszkańcami miejscowości, w których rozegrały się tragedie związane z represjami niemieckimi na osobach udzielającym pomocy zbiegłym jeńcom radzieckim;
 5. Upowszechnienie materiałów z w/w przedsięwzięć za pomocą publikacji popularno-naukowej – media elektroniczne.

Opis grup adresatów przedsięwzięcia

Szkoły średnie regionu – uczelnie wyższe w regionie – uniwersytety Trzeciego Wieku w Białej Podlaskiej – pozostali dorośli mieszkańcy powiatu bialskiego stowarzyszeni formalnie i nieformalnie – za pośrednictwem mediów internetu obywatele Białorusi (mieszkańcy sąsiedniego Brześcia) oraz obywatele Federacji Rosyjskiej.

Spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia i sposób jego osiągnięcia

Stworzenie międzynarodowej grupy osób zainteresowanych badaniem historii oraz zachowaniem pamięci o ofiarach niemieckich obozów jenieckich z czasów Il wojny światowej z terenu GG oraz okolic Białej Podlaskiej Podniesienie poziomu wiedzy regionalnej społeczności na temat historii regionu zwłaszcza wydarzeń w okresie Il wojny światowej. Upowszechnienie imion dotychczas nieznanych osób, które oddały życie w czasie wojny w obozach jenieckich w okolicach Białej Podlaskiej – próba personalizacji jak największej liczby ofiar. Przedstawienie nieznanych bądź zapomnianych faktów historycznych oraz ich upowszechnienie. Wzbudzenie w świadomości społecznej większego szacunku dla tych, którzy zginęli na obcej ziemi. Wykorzystanie osób publicznych do podjęcia działań z celu prawnego uregulowania miejsc pochówku jeńców (wyjaśnienie stosunków własnościowych). Zwrócenie uwagi na dbałość o te miejsca, poprawienie ich estetyki i sposobu zagospodarowania. Ocalenie godności ofiar i ochrona ich przed niepamięcią dyktowaną strachem.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Powiat bialski (Polska) oraz miasto Brześć (Białoruś).

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia

 1. Nawiązanie kontaktu z młodzieżą z Federacji Rosyjskiej zainteresowanej poznaniem historii niemieckich obozów jenieckich z II Wojny Światowej na terenie dzisiejszej Polski oraz zaproszenie grupy na wizytę studyjną do Polski;
 2. Nawiązanie kontaktu z naukowcami i regionalistami badającymi problematykę obozów jenieckich działających na terenie GG;
 3. Organizacja Młodzieżowego Międzynarodowego Forum na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Białej Podlaskiej upowszechniającego stan dzisiejszy zachowania pamięci o obozach jeniecki funkcjonujących na terenie GG;
 4. Upowszechnienie planów w prasie i lokalnych mediach.
 5. Organizacja w Białej Podlaskiej wystawy upamiętniającej utworzenie obozów jenieckich w Białej Podlaskiej i okolicy (Frontstalag 307 i Stalag 366Z);
 6. Organizacja wyjazdu studyjnego dla uczestników Forum do Muzeum Wojny Terytorium Pokoju w Brześciu na Białorusi;
 7. Upowszechnienie tego wydarzenia na łamach prasy, lokalnych mediów i druk plakatów.

Udział podmiotów zagranicznych w przedsięwzięciu

Przedstawiciele Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki w Warszawie, Muzeum Twierdzy Brzeskiej w Brześciu, Muzeum Wojny – Terytorium Pokoju w Brześciu, Collage’u Politechnicznego w Brześciu na Białorusi.

VIII Otwarty Konkurs
VIII Otwarty Konkurs