Statut Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „TŁOKA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,,TŁOKA’’ zwane dalej „STOWARZYSZENIEM”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U z 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm). oraz postanowienia niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Koszoły gm. Łomazy.

§ 3
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności statutowej może zatrudniać pracowników.

§ 5
1. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „TŁOKA”.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
I. Celem głównym Stowarzyszenia jest: wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez umacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury.
1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego.
2. Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, psychicznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym.
3. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.
4. Działalność edukacyjna i szkoleniowa.
5. Promowanie zdrowego stylu życia, edukacja i profilaktyka zdrowotna.
6. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
7. Promowanie idei ekonomii społecznej.
8. Działanie zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
9. Działanie wspomagające rozwój ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
10. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych.
11. Pozyskiwanie z różnych źródeł środków finansowych na wspieranie lokalnych programów w zakresie kultury, turystyki, turystyki transgranicznej oraz infrastruktury turystycznej.
12. Budowa pozytywnego wizerunku usług turystyki wiejskiej we wszystkich jej formach w tym agroturystyki.
13. Współpraca z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.
14. Wspieranie i promocja rozwoju sportu i rekreacji.
15. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
16. Sprzyjanie przedsięwzięciom na rzecz restrukturyzacji i modernizacji wsi i rolnictwa.
17. Inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami.
18. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.
19. Realizacja programów stypendialnych i ich finansowanie.

§ 8
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1.Tworzenie i prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Wspieranie osób i instytucji gromadzących i dokumentujących pamiątki kultury materialnej i duchowej, prowadzenie warsztatów, zajęć poświęconych ginącym zawodom i zwyczajom.
3. Działalność wydawniczą i popularyzatorską.
4. Organizowanie imprez promujących walory kulturowe i przyrodnicze regionu.
5. Działalność edukacyjną poprzez organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych.
6. Pomoc w zakładaniu i promocji gospodarstw agroturystycznych.
7. Tworzenie warunków w placówkach Stowarzyszenia do odbycia stażów i przygotowania zawodowego dla osób trwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
8. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, targów, pokazów i konkursów.
9. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, oraz miejsc twórczych spotkań młodzieży i dorosłych. również o charakterze trans granicznym.
10. Pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do pracy na rzecz środowiska lokalnego.
11. Wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego szkół w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
12. Działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania, upowszechniania i rozwoju kultury tradycyjnej, lokalnej tożsamości, tradycji narodowych oraz lokalnych obrzędów i zwyczajów.
13. Nawiązywanie współpracy trans granicznej z osobami fizycznymi i organizacjami z innych krajów, kontakty z byłymi mieszkańcami regionu w kraju i za granicą.
14. Zamieszczenie informacji o działalności Stowarzyszenia w mediach lokalnych, ogólnopolskich oraz i w innych krajach jak też na stronach internetowych.
15. Promowanie idei spółdzielczości, tworzenia przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych,
16. Współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą w zakresie gromadzenia i wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinie turystyki, zwłaszcza zaś turystyki na pograniczu Polesia, Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny.
17. Organizowanie szkoleń i seminariów mających na celu popularyzacje programów pomocowych Unii Europejskiej i metod ich pozyskiwania w zakresie turystyki.
18. Promowanie kultury regionalnej, turystyki i dorobku regionalnego na różnego rodzaju targach, sympozjach i spotkaniach.
19. Aktywne włączanie się w program odnowy wsi.

§ 9
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w zakresie:
a) wydawanie książek – 58.11.Z
b) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
c) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
d) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
e) działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z
f) działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B
g) działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
h) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 94.99.Z
i) pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z
j) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z
k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
2. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która:
a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,
c) złoży deklarację członkowską i dokona wpłaty wpisowego.

§ 12
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
a) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
b) przestrzegać postanowień Statutu,
c) opłacać składki członkowskie oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach,
d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
e) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń udostępnianych przez Stowarzyszenie.

§ 14
1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
c) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d) zaniechanie pracy na rzecz Stowarzyszenia oraz nieobecności na Walnych Zgromadzeniach przez okres 1 roku
e) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy
f) śmierci osoby fizycznej.

§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna chcąca przekazać środki finansowe, darowiznę rzeczową, majątkową lub inny rodzaj pomocy na rzecz stowarzyszenia, nie mogąca lub nie starająca się o członkostwo zwyczajne.
2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd, podejmując stosowną uchwałę. Członek wspierający jest zwolniony ze składek członkowskich i wpłaty wpisowego.

§ 17
1. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do:
a) udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
b) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
c) składania Zarządowi Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Utrata członkostwa przez członka wspierającego Stowarzyszenia następuje wskutek:
a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
• z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

§ 18
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarząd może przyznać dożywotnio honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa członka wspierającego. Członek honorowy jest obowiązany:
a) przestrzegać Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§ 20
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej

§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad wszystkich członków w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) uchwalanie zmian Statutu,
e) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
f) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
i) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania, ustalanie budżetu i preliminarzy,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
7. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich dotyczących przyjęć i skreśleń z listy członków na wniosek osoby zainteresowanej,
9. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
10. składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
11. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,
12. określanie i wprowadzenie szczegółowych kierunków działania.

§ 23
1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i trzech członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu jest wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków.
3. Walne Zebranie Członków powołuje lub odwołuje pozostałych Członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należy także:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
e) zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia,
f) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników,
g) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków
z programów pomocowych na realizację celów statutowych,
h) kierowanie prowadzoną działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych
oraz zatrudniania pracowników Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.
7. Do zatrudniania członków Zarządu – Walne Zgromadzenie Członków lub Komisja Rewizyjna wyznacza pełnomocnika.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka zwykłego Komisji, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 25
W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji tych organów, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych,
c) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych ,
d) kontraktów, subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów i zlecenia usług,
2. Stowarzyszenie może być też udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami przekazywana jest na działania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia..
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 27
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 28
Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.