Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” oraz Wójt Gminy Łomazy realizują coroczny program Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy dla studentów I roku.

O PROGRAMIE
Stypendia Pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

OFERTA PROGRAMU

W ciągu 15 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na studia. Stypendia na I rok studiów stanowią  furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów rozwijających ich kompetencje miękkie.

DLA KOGO STYPENDIA NA STUDIA?

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści zamieszkujący Gminę Łomazy, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków:

 • Pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR.
 • Są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka.
 • Mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. więcej >>

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana z promocją Gminy Łomazy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

O stypendia na starsze lata studiów mogą się ubiegać stypendyści pomostowi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
  • Kandydaci otrzymują informację o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe przed maturą. Zakładamy, że perspektywa uzyskania stypendium będzie zachęcać uczniów szkół średnich do kontynuowania nauki na studiach i wyboru dobrych uczelni wyższych.
  • Do sfinansowania programu budowana jest szeroka koalicja Partnerów.
  • Do udziału w Programie zapraszane są pozarządowe organizacje lokalne, aby rozszerzyć zasięg Programu i zachęcić społeczności lokalne do działania.
  • Informując o programie i pozyskując kandydatów Realizator Programu (FEP) współpracuje z partnerami lokalnymi (pozarządowe organizacje lokalne uczestniczące w programie, Oddziały Terenowe ANR, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie).
  • Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmują niezależne komisje stypendialne, powoływane przez zarząd FEP na wniosek Partnerów Programu.
 • Przez cały czas Realizator Programu współpracuje ze stypendystami, obserwuje ich postępy w nauce, informuje o możliwych sposobów uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyt studencki, o możliwościach zdobycia do niego zabezpieczeń.
STYPENDYSTAMI W NASZEJ GMINIE ZOSTALI

W roku akademickim 2015/2016:

 1. Agnieszka Sinkiewicz studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 2. Agnieszka Piotrowska – studentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 3. Grzegorz Kulawiec – student Politechniki Warszawskiej;
 4. Karol Lewczuk – student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W roku akademickim 2016/2017:

 1. Karolina Chról – studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 2. Wioletta Hołownia – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 3. Tymoteusz Lewkowicz – student Politechniki Warszawskiej;
 4. Natalia Sadownik – studentka Politechniki Warszawskiej;
 5. Mateusz Szutko – student Uniwersytetu Warszawskiego;
 6. Artur Telaczyński – student Politechniki Warszawskiej.

W roku akademickim 2017/2018:

 1. Sara Lewkowicz – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 2. Weronika Bańkowska – studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 3. Karolina Juszczak – studentka Politechniki Łódzkiej;
 4. Piotr Wiński – student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 5. Kamil Kowieski – student Politechniki Warszawskiej.

W roku akademickim 2018/2019:

 1. Ewa Czyżewska studentka Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie;
 2. Weronika Kobylińska – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 3. Gabriela Nazarewicz studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 4. Maria Lewkowicz studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 5. Paweł Zając – student Politechniki Lubelskiej.

Źródło: Stypendia Pomostowe oraz Urząd Gminy Łomazy