Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” oraz Wójt Gminy Łomazy realizują coroczny program Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy dla studentów I roku.

O PROGRAMIE
Stypendia Pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

OFERTA PROGRAMU

W ciągu 15 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na studia. Stypendia na I rok studiów stanowią  furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki.

DLA KOGO STYPENDIA NA STUDIA?

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków:

  • Pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR.
  • Są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej.
  • Pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka.
  • Mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. więcej >>
  • Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
  • Kandydaci otrzymują informację o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe przed maturą. Zakładamy, że perspektywa uzyskania stypendium będzie zachęcać uczniów szkół średnich do kontynuowania nauki na studiach i wyboru dobrych uczelni wyższych.
  • Do udziału w Programie zapraszane są pozarządowe organizacje lokalne, aby rozszerzyć zasięg Programu i zachęcić społeczności lokalne do działania.
  • Informując o programie i pozyskując kandydatów Realizator Programu (FEP) współpracuje z partnerami lokalnymi (pozarządowe organizacje lokalne uczestniczące w programie, Oddziały Terenowe ANR, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie).
  • Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmują niezależne komisje stypendialne, powoływane przez zarząd FEP na wniosek Partnerów Programu.
  • Przez cały czas Realizator Programu współpracuje ze stypendystami, obserwuje ich postępy w nauce, informuje o możliwych sposobów uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyt studencki, o możliwościach zdobycia do niego zabezpieczeń.

Źródło: Stypendia Pomostowe oraz Urząd Gminy Łomazy