Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji XX edycji programu (2021/2022) Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy studentom I roku.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2021 pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Dotychczas z Programu skorzystało 29 stypendystów, w tym 28 z gminy Łomazy, 1 z gminy Rossosz.

Stypendium wynosi 7.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, po 700 zł. Raty będą wypłacane w następującej wysokości:

  • 1.200 zł w październiku i listopadzie;
  • 1.100 zł w grudniu;
  • 500 zł od stycznia do lipca;

Wymagania

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • ukończyły szkołę średnią w 2021 r. i są maturzystami z 2021 roku;
  • zostały przyjęte na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych według wykazu;
  • pochodzą ze wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1 960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów min. 100 wg algorytmu.

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach, itp.).

Termin

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łomazy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy tel. 83 341 70 03 lub https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin_seg_II_XX-edycja.pdf

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia wniosku zamieszczonego poniżej.


Źródło: UG w Łomazach oraz SSK “Tłoka”

Kategorie: Najnowsze